اعتیاد و دیابت

خطر سیگار و دیابت

معتاد دیابتی خطر سیگار و دیابت سیگار به عنوان یک عامل خطر برای دیابت شناخته می شود. چندین فرضیه برای توضیح این ارتباط مطرح شده است. سیگار به عنوان یک…
اعتیاد و دیابت