مخدر شیشه

شیشه | متامفتامین | آمفتامین | مت آمفتامین

شیشه چیست ؟ شیشه یا متامفتامین چیست؟ نام علمی ماده مخدر شیشه ، مت آمفیتامین است که ساخته شده از ماده صنعتی به نام متامفتامین که این دارو ها ماده های محرک بسیار…
شیشه