مصرف الکل

الکل – مصرف الکل – ترک الکل

الکل الکل چیست ؟ نوشیدنی های الکلی یا مشروبات الکلی به نوشیدنی هایی گفته می شود که حاوی مقداری زیادی اتانول هستند.مصرف مشروبات یا نوشیدهی های الکلی به مقدار کم…
الکل